کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی حوزه ابخیزداری اشنویه با حضور فرماندار و دکتر قاسمی معاونت ابخیزادری منابع طبیعی استان شامل
اجرای۱۲ طرح ملاتی و گابیونی . طرحهای بیولوژیکی. کمربند حفاظتی و کاداست اراضی بااعتبار یک میلیارد تومان