در این همایش مهندس خضری فرماندار اشنویه اهمیت برگزاری این همایشها و کارگاههای آموزشی را در موفقیت دانش آموزان بسیار مهم خواند واز تلاش سازمان های مردم نهاد و معلمان و اساتید و آموزش و پرورش اشنویه تشکرکرد
خانم جهانگیری مدیر آموزش و پرورش اشنویه هم گزارشی از روند برگزاری این همایش ها را در چند سال گذشته ارائه نمود
درادامه اساتید و معلمان راهکارهای انتخاب رشته آسان و خوب را بیان کردند