امروز آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه از مجتمع انصار بهزیستی و کلینیک شنوایی سنجی و مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی بازدید واز نزدیک در جریان اقدامات این مراکز قرار گرفتند